Thông tin các khoản thu đầu năm học 2022-2023

Các khoản bắt buộc:

  • Bảo hiểm y tế: 564.000 đồng.
  • Học phí học 2 buổi/ngày: 700.00 đồng (tạm thu)

Các khoản khác:

  • Bảo hiểm tai nạn
  • Hội phí hội PHHS